uzyskaj hasło

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Siedlcach jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Siedlce w sprawach polityki rynku pracy.

 Zakres działania powiatowej rady rynku pracy:

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do podstawowych zadań powiatowej rady rynku pracy należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 • opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
 • wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;
 • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
   • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
   • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
   • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 • opiniowanie proponowanych przez Prezydenta Miasta Siedlce zmian realizacji programów specjalnych;
 • opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, biorąc pod uwagę w szczególności:
   • kryteria doboru bezrobotnych,
   • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Skład powiatowej rady rynku pracy:

W skład powiatowej rady rynku pracy, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wchodzą osoby powołane przez starostę (Prezydenta Miasta Siedlce) spośród działających na terenie Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego:

 • działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
 • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Prezydent Miasta Siedlce może powoływać w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Siedlcach trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej Rady.

Prezydent Miasta Siedlce może zapraszać do udziału w posiedzeniach Powiatowej Rady Rynku Pracy w Siedlcach przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

Zarządzeniem Nr 136/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Siedlcach w kadencji na lata 2015-2019 został ustalony skład Rady:

 1. Tomasz Niedziałek - NSZZ "Solidarność"
 2. Maria Szmeja - OPZZ
 3. Tadeusz Kiergielewicz - Forum Związków Zawodowych
 4. Paweł Żuk - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Bożena Piechowicz - Business Centre Club
 6. Jarosław Mirosław Pniewski - Związek Rzemiosła Polskiego
 7. Janusz Krzysztof Lech - Mazowiecka Izba Rolnicza Oddział Siedlce
 8. Zenon Borkowski - NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność"
 9. Dariusz Wysokiński - Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona"
 10. Andrzej Hojna - Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach
 11. Krzysztof Łuka - Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach
 12. Dariusz Stopa - Powiat Siedlecki
 13. Anna Sochacka - Miasto Siedlce
 14. Krzysztof Kryszczuk - Gmina Wiśniew

Wybór kandydatów powiatowej rady rynku pracy:

 1. Starosta (Prezydent Miasta Siedlce) w formie pisemnej zwraca się do organów i organizacji  o zgłoszenie kandydata do powiatowej rady rynku pracy w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia;
 2. Do zgłoszenia organy i organizacje załączają opisy kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

Starosta (Prezydent Miasta Siedlce) informuje organy i organizacje, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o terminie posiedzenia inaugurującego.

Ile trwa kadencja rady rynku pracy?

Kadencja powiatowej rady rynku pracy trwa 4 lata.

Powiatowa rada rynku pracy wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na czas trwania kadencji.

Podstawa prawna:

- Art. 21-23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).

 Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Z dniem 1 września 2012 r. wszedł w życie art. 1 pkt 22 lit. b) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), zgodnie z którym: „Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy”.

Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), Powiatowa Rada Rynku Pracy w Siedlcach opiniuje tworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w mieście Siedlce oraz powiecie siedleckim.

W celu ujednolicenia postępowania w sprawie uzyskania opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy w Siedlcach została przygotowana procedura jej wydawania.

Procedura obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.


Procedura 
wydawania opinii przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Siedlcach w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w mieście Siedlce oraz powiecie siedleckim

 1. Dyrektor szkoły składa wniosek o wydanie opinii w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Siedlcach.
 2. Wniosek jest rozpatrywany (w miarę możliwości) na pierwszym, od daty jego złożenia, posiedzeniu Rady. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Siedlcach zbiera się co najmniej raz na kwartał.
 3. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Siedlcach wydaje opinię na temat wnioskowanego kierunku na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz danych statystycznych przedstawionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach.
 4. Na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Siedlcach mogą być zapraszani przedstawiciele szkół wnioskujących.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiatowa Rada Rynku Pracy [ 1 ]
Formularz wniosku - opiniowanie nowych kierunków kształcenia Formularz wniosku - opiniowanie nowych kierunków kształcenia 2015-04-29 21:53:35 55KB pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Beata Demiańczuk 2016-06-07 19:48
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl