uzyskaj hasło

Zatrudnianie cudzoziemców

Praca obywateli Ukrainy po wprowadzeniu ruchu bezwizowego

Ruch bezwizowy pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą został wprowadzony 11 czerwca br. Obywatele Ukrainy, posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice bez konieczności posiadania wizy. Wprowadzenie ruchu bezwizowego nie oznacza jednak zaprzestania prowadzenia kontroli granicznej, która polega m. in. na sprawdzeniu, czy cudzoziemiec spełnia warunki wjazdu i pobytu na terytorium państwa przyjmującego.

W celu podjęcia pracy w Polsce nadal wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, chyba że dany cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku jego uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów (np. posiada zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi). W przypadku rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, w części dotyczącej podstawy pobytowej cudzoziemca, należy zaznaczyć lit. d), tj. wskazać, że oświadczenie wydaje się dla cudzoziemca posiadającego inny tytuł pobytowy oraz wpisać w miejscu do tego przeznaczonym: "ruch bezwizowy".

Okres pobytu na terytorium państw obszaru Schengen w ramach ruchu bezwizowego nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (liczy się łączny okres pobytu na terytorium wszystkich państw Schengen, w tym Polski). W razie potrzeby przedłużenia pobytu w celu wykonywania pracy, istnieje możliwość złożenia przez cudzoziemca wniosku do właściwego wojewody o wydanie odpowiedniego zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenie takie jest wydawane na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata. Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy zawarte są na stronach internetowych Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz urzędów wojewódzkich.

Cudzoziemiec, który zamierza przyjechać i przebywać w Polsce w celu wykonywania pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące, może nadal ubiegać się o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy, uprawniającej do pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 90 dni, nie dłuższy niż rok.

UWAGA pracodawcy, podmioty powierzające pracę cudzoziemcowi: Pracodawca zatrudniający cudzoziemca nadal jest zobowiązany zażądać od cudzoziemca przed dopuszczeniem go do pracy okazania dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu w Polsce i przechowywania jego kopii przez cały okres powierzania pracy. Dokumentem takim może być kopia paszportu ze stampilą potwierdzającą przekroczenie granicy (w przypadku ruchu bezwizowego) lub kopia wizy albo kopia karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia pobytowego. W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu w ramach ruchu bezwizowego, dla uniknięcia ryzyka zarzutu powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, zalecamy sprawdzenie przez pracodawców pod koniec okresu 90 dni uprawniającego danego cudzoziemca do pobytu bez wizy, czy cudzoziemiec uregulował kwestie pobytowe (tj. ma wizę krajową, odpowiednie zezwolenie na pobyt czasowy upoważaniające do wykonywania pracy albo odcisk stempla w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy).

Szczegółowe informacje dotyczące ruchu bezwizowego można uzyskać także na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

/źródło: Ministersto Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej/

Do końca 2017 r. zatrudnianie cudzoziemców na dotychczasowych zasadach

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji informujemy, że projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (UC42), która wdraża dyrektywę 2014/36/UE (dot. przyjmowania cudzoziemców w celu wykonywania pracy sezonowej) oraz modyfikuje tzw. procedurę oświadczeniową, został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 marca br. Projekt zostanie wkrótce przesłany do prac parlamentarnych. Rada Ministrów uzgodniła przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz przedłużenie do końca 2018 r. okresu, w którym możliwe będzie wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę w związku z wcześniej zarejestrowanym oświadczeniem.
 
Zatem do końca 2017 r. zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. 
 
więcej informacji na stronie Ministerstwa

Umowy o dzieło w zatrudnianiu cudzoziemców na polskim rynku pracy

W związku z informacją, przekazaną Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), dotyczącą niepokojąco dużej liczby umów o dzieło jako podstawy zatrudnienia cudzoziemców na polskim rynku pracy, zwracam się do Państwa z prośbą o przeprowadzenie działań informacyjnych wśród pracodawców, mających na celu uświadomienie im istoty umowy o dzieło oraz skutków nieprawidłowego zawierania umów. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż 32% rejestrowanych w 2016 r. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi dotyczyło umowy o dzieło.

Przedmiotem umowy o dzieło jest zobowiązanie do wykonania oznaczonego dzieła rozumianego jako osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. Wykonanie dzieła najczęściej przybiera postać wytworzenia rzeczy, lecz może także polegać na dokonaniu zmian w rzeczy już istniejącej, jej naprawieniu, przerobieniu lub uzupełnieniu albo na rozbudowie rzeczy, połączeniu z innymi rzeczami, dodaniu części składowych lub przynależności. Przyjmuje się, że rezultat, o który umawiają się strony, powinien mieć byt samoistny, obiektywnie osiągalny i pewny. Nie powinno być uznane za dzieło coś, co nie odróżnia się w żaden sposób od innych występujących na danym rynku rezultatów pracy, gdyż wówczas zatraciłoby swój indywidualny charakter dzieła. Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności. W przypadku umowy o dzieło istnieje możliwość poddania umówionego rezultatu sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych.

W przypadku umowy zlecenia, czy umów o świadczenie usług przedmiotem jest zobowiązanie do wykonywania określonych czynności. Dla umów zlecenia właściwe jest wykonywanie powtarzalnych, odtwórczych czynności, bądź wykonywanie tych czynności w sposób ciągły lub zespołowy.

Porównując zatem umowę o dzieło z umową zlecenia na pierwszy plan wysuwa się zobowiązanie wykonawcy umowy o dzieło nie do samego działania, lecz do uzyskania określonego dzieła jako rezultatu tego działania. Wykonywanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności) bez względu na to, jaki rezultat czynność ta przyniesie, jest cechą charakterystyczną dla umów zlecenia. Dla zleceniobiorców obowiązkowe są ubezpieczenia: emerytalne i rentowe oraz wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny. Przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy o dzieło nie ma obowiązku ubezpieczeń społecznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że charakter prawny umowy określa nie tylko sama nazwa umowy, ale przede wszystkim jej treść, a także warunki i okoliczności towarzyszące jej wykonywaniu. W przypadku gdy płatnik nie dokona zgłoszenia do ubezpieczeń osoby, z którą zawarł umowę nazwaną umową o dzieło, a w toku postępowania wyjaśniającego, bądź kontroli zostanie stwierdzone, że faktycznie zawarta została umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, terenowa jednostka organizacyjna ZUS jest uprawniona do stwierdzenia obowiązku ubezpieczeń społecznych. ZUS otrzymuje informacje i dokumenty z kontroli Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy

Ważne terminy dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

W związku z toczącymi się pracami na projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz w kontekście pojawiających się doniesień medialnych na temat wejścia w życie nowych rozwiązań w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom, uprzejmie informujemy, że planowane zmiany przepisów dotyczące pracy sezonowej cudzoziemców wejdą w życie najwcześniej 1 kwietnia 2017 r. Planuje się natomiast by zasadnicze zmiany dotyczące tzw. procedury „oświadczeniowej” zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r.

Nowe zasady rejestracji Oświadczeń

W związku z bardzo dużą ilością rejestrowanych Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach wprowadza Zarządzeniem Dyrektora z 12 maja 2016 r. zasady rejestracji, m.in.:

 • Oświadczenie winno być złożone w Urzędzie co najmniej na 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca w przypadku wersji tradycyjnej (papierowej).
 • Oświadczenie winno być złożone w Urzędzie co najmniej na 3 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca w przypadku wersji elektronicznej* – jeżeli podmiot nie posiada elektronicznego podpisu kwalifikowanego, liczy się data dostarczenia podpisanej wersji papierowej.
 • Urząd nie rejestruje Oświadczeń gdy:
  • Noszą znamiona przerabiania, poprawiania i skreślania.
  • Jeśli w toku dalszych czynności weryfikacyjnych wynikną okoliczności za tym przemawiające.
  • Dane podane w Oświadczeniu są niezgodne ze stanem faktycznym.
  • Oświadczenie wypełnione jest nieczytelnie.

Pełna treść Zarządzenia

Aplikacja dla Pracodawców

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce? Zapraszamy do skorzystania z aplikacji. 

Przez Internet szybciej

Jeśli zamierzasz powierzyć pracę cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, tradycyjna-papierowa wersja Oświadczenia, dostarczona do Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, będzie zarejestrowana w ciągu 7 dni (data rozpoczęcia powierzenia pracy musi być odpowiednio wydłużona).

Jeśli złożysz oświadczenie przez internet, jego rejestracja nastąpi najpóźniej kolejnego dnia roboczego do 3 dni roboczych*.

Krok po kroku, jak elektronicznie przesłać oświadczenie:

 1. Wejdź na stronę www.praca.gov.pl
 2. Wybierz zakładkę „OBSŁUGA INNYCH SPRAW”.
 3. Aby rozpocząć składanie wniosku należy kliknąć na link „OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY (…)”.
 4. Następnie wybierz urząd pracy, do którego zostanie złożony wniosek zgodnie z właściwością miejscową ze względu na miejsce stałego pobytu lub siedzibę firmy.
 5. Przejdź do edycji wniosku i wypełnij go.
 6. Po wypełnieniu wniosku, sprawdź poprawność danych, następnie kliknij WYŚLIJ (wypełnienie załączników można pominąć). Kliknij przycisk DALEJ.
 7. Wprowadź dane wymagane do utworzenia weryfikacji konta użytkownika, wpisując swój nr PESEL.
 8. Jeśli posiadasz już konto – wpisz nr PESEL i PRZEJDŹ DO WYSŁANIA WNIOSKU a następnie kliknij „Przekaż dane bez podpisu”.
 9. Jeśli nie posiadasz konta, wpisz dane wymagane do utworzenia takiego konta, podając:
 • Identyfikator (dowolny)
 • Nazwisko
 • Imię
 • Nr dokumentu tożsamości i PESEL
 • Adres e-mail
 1. Kliknij „PRZEJDŹ DO WYSŁANIA WNIOSKU” a następnie „Przekaż dane bez podpisu”.

Skontaktuj się z pracownikiem Urzędu i uzgodnij termin odbioru zarejestrowanego oświadczenia: 25 794 3842 lub 25 794 3843

 Z powodu występowania licznych przypadków nadużyć Urząd informuje, że każda sprawa będzie badana indywidualnie, co może dodatkowo wydłużyć postępowanie.


Zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Uproszczona procedura (bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca)

Podejmowanie krótkoterminowej pracy w Polsce w okresie do 6 miesięcy w ciągu roku (licząc od pierwszego dnia wjazdu do Polski) dotyczy obywateli:

 • Republiki Armenii,
 • Republiki Białorusi,
 • Republiki Gruzji,
 • Republiki Mołdowy,
 • Federacji Rosyjskiej,
 • Ukrainy.

Podmiot (pracodawca lub osoba fizyczna), zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi musi spełnić następujące przesłanki:

 • rejestruje wraz z kopią oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce pobytu stałego składającego oświadczenie,
 • składa pouczenie dla pracodawcy,
 • zarejestrowane oświadczenie przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje w konsulacie polskim kraju stałego zamieszkania wizę w celu wykonywania pracy,
 • podmiot zatrudnia cudzoziemca po uzyskaniu wizy na okres wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu.
 • w przypadku rezygnacji z  zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie zarejestrowanego oświadczenia, prosimy o zgłoszenie tego faktu w urzędzie pracy, w którym zostało zarejestrowane.

WAŻNE! Zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców, które weszły w życie w styczniu 2014 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało zalecany wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pouczenie dla składającego oświadczenie.

Najważniejsze zmiany we wzorze oświadczenia

 • dodanie Armenii do grupy państw objętych procedurą „oświadczeniową”;
 • podawanie sektora działalności gospodarczej zgodnie z PKD na poziomie podklasy;
 • podawanie zawodu, który będzie wykonywał cudzoziemiec, wg grup elementarnych klasyfikacji zawodów i specjalności;
 • możliwość podawania kilku okresów, w których będzie wykonywana praca;
 • doprecyzowanie, iż wynagrodzenie powinno być podawane w przeliczeniu na miesiąc;
 • dodanie przy informacji o posiadanym tytule pobytowym cudzoziemca lub konieczności ubiegania się o wizę możliwości podania, iż cudzoziemiec będzie ubiegał się o zezwolenie na zamieszkanie
 • podawanie numeru karty pobytu zamiast nr zezwolenia na zamieszkanie;
 • usunięcie (w sekcji wypełnianej przez pracownika PUP) informacji o złożeniu oświadczenia przez podmiot o zapoznaniu się z pouczeniem prawnym przez podmiot zamierzający powierzyć pracę oraz dodanie na dole oświadczenia informacji, że do oświadczenia powinno być dołączone pouczenie, najlepiej wydrukowane na odwrocie oświadczenia.

Zmiany w pouczeniu

 • aktualizacja stanu prawnego,
 • podanie tytułów pobytowych, które uprawniają do wykonywania pracy w Polsce,
 • doprecyzowanie, że oświadczenie musi być zarejestrowane przed datą rozpoczęcia pracy,
 • dodanie informacji nt. ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zastąpienie sformułowania „O powyższym zostałem poinformowany” sformułowaniem „Zapoznałem się z powyższym pouczeniem”.

 Od 21 lipca 2012 r. nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców.

SPRAWDŹ DOKUMENT POBYTOWY CUDZOZIEMCA i przechowuj kopię!

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski (Dz.U. z 2012 r. poz. 769), która weszła w życie z dniem 21 lipca 2012 r. nakłada nowe obowiązki na podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom będących obywatelami państw trzecich dot. sprawdzania dokumentów pobytowych cudzoziemca. Cudzoziemcy mogą wykonywać pracę w Polsce, jeśli posiadają zezwolenie na pracę (chyba, że na mocy przepisów szczególnych nie potrzebują takiego zezwolenia) oraz przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DOKUMENTEM uprawniającym do pobytu na terytorium Polski może być ważna wiza (np. wiza krajowa (symbol C) lub wiza Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu do Spraw Cudzoziemcówhttp://www.bip.udsc.gov.pl/?cid=73 (ścieżka: http://www.bip.udsc.gov.pl/ (Działalność) Informacja w sprawie wzorów dokumentów)

PAMIĘTAJ !
Jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca [nie dotyczy obywateli UE, innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin] i masz już dla niego zezwolenie na pracę lub jest
on zwolniony z konieczności posiadania zezwolenia na pracę (np. w związku z zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy oświadczeniem o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi):

 1. sprawdź – przed podjęciem pracy przez cudzoziemca (!), czy posiada on ważny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. zrób kopię tego dokumentu i przechowuj kopię tego dokumentu przez cały okres świadczenia pracy przez cudzoziemca.

Obowiązki dotyczą wszystkich podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło).

UWAGA!!!
Jeśli już zatrudniasz cudzoziemca w dniu 21 lipca 2012 r. (tj. w dniu wejścia w życie ustawy) masz 45 dni na uzupełnienie dokumentacji o kopię dokumentu pobytowego tego cudzoziemca! (tj. do 4 września 2012 r.).

Ustawa, a zatem i ww. obowiązki nie dotyczą przypadku, gdy zatrudnianym cudzoziemcem jest:
1. obywatel Unii Europejskiej (UE),
2. obywatel Islandii, Lichtensteinu lub Norwegii (państwa EOG),
3. obywatel Konfederacji Szwajcarskiej (CH)
4. członek rodziny osoby, o której mowa w pkt. 1-3, tj.:
a) małżonek obywatela UE (EOG, CH)
b) bezpośredni zstępny (dziecko) obywatela UE (EOG, CH) lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu tego obywatela lub jego małżonka,
c) bezpośredni wstępny (rodzic) obywatela UE (EOG, CH) lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu tego obywatela lub jego małżonka.

Wypełnienie ww. obowiązków oraz zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych (o ile jest to wymagane) umożliwia uwolnienie się od kary za zatrudnianie nielegalnieprzebywającego cudzoziemca, np. w przypadku, gdyby okazało się, że cudzoziemiec przebywa jednak w Polsce nielegalnie, a jego dokument pobytowy został np. sfałszowany (oczywiście pod warunkiem, że nie wiedziałeś, że dokument jest sfałszowany).
W przypadku już zatrudniających cudzoziemca w dniu wejścia w życie ustawy tj. 21 lipca 2012 r. ustawa przewiduje termin 45-dniowy (tj. do 4 września 2012 r.) na przesłanie – w razie potrzeby – korekty zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych (ZUS).

KARY za zatrudnianie nielegalnie przebywającego cudzoziemca:
Za wykroczenia:

 • kara grzywny nie niższa niż 3.000 zł za powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • karze grzywny do 10.000 zł za uporczywe powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy praca ta nie ma związku z prowadzoną przez powierzającego wykonywanie pracy działalnością gospodarczą.


Za przestępstwa:

1. grzywna lub kara ograniczenia wolności za:

 • powierzenie pracy małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu nielegalnie;
 • równoczesne powierzenie pracy wielu cudzoziemcom przebywającym nielegalnie;

2.  uporczywe powierzanie pracy nielegalnie przebywającemu cudzoziemcowi, gdy praca ta ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.kara pozbawienia wolności do lat 3 za:

 • powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu ofiarą handlu ludźmi;
 • powierzenie pracy w warunkach szczególnego wykorzystania (wyzysku).

Ponadto, skazani za jedno z ww. przestępstw podlegają „automatycznemu” wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, tzw. zamówienia klasycznego, przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
W razie skazania za przestępstwa, sąd może orzec dodatkowy środek karny, polegający na:

 • pozbawieniu dostępu do środków europejskich pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, na okres od roku do 5 lat;
 • zwrocie równowartości środków europejskich uzyskanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie wyroku;

Karalne jest również podżeganie i pomocnictwo.
Ustawa przewiduje także odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w powyższym zakresie.
Ponadto, wynagrodzenie wypłacane nielegalnie przebywającemu cudzoziemcowi (wraz z podatkiem i składkami) nie jest zaliczane do kosztów uzyskania przychodów osób fizycznych i prawnych. Jednocześnie ustawa przewiduje ułatwienia dla nielegalnie przebywających cudzoziemców w dochodzeniu roszczeń z tytułu wynagrodzenia.
W przypadku zatrudnienia nielegalnie przebywającego cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej podlega ona wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia.

UWAGA!
Jeżeli masz podwykonawcę, który zatrudnia cudzoziemców:
- poinformuj go o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie
- sprawdź, czy podwykonawca zgłosił cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych.

Wykonawca może zostać zobowiązany do poniesienia poniższych kosztów dot. nielegalnie przebywającego cudzoziemca w przypadku, gdy podwykonawca zatrudniający cudzoziemca okaże się niewypłacalny, egzekucja wynagrodzenia okaże się bezskuteczna a także, gdy będzie przemawiał za tym szczególny interes cudzoziemca:
• wypłaty cudzoziemcowi zasądzonego zaległego wynagrodzenia oraz związanych z nim świadczeń;
• pokrycia kosztów przesłania należności cudzoziemcowi, który wyjechał z Polski;
• pokrycia kosztów wydalenia cudzoziemca.

Ustawa przewiduje, że wykonawca, nie ponosi odpowiedzialności w powyższym zakresie, jeżeli wykaże, że spełnił wymagania należytej staranności. Zasada ta dotyczy głównego wykonawcy oraz wszystkich wykonawców pośredniczących pomiędzy wykonawcą a podmiotem, który powierzył pracę cudzoziemcowi. W razie poniesienia ww. kosztów przysługuje prawo regresu.

UWAGA!!!
od 29 lipca 2011 r. obowiązują nowe druki oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.
Prosimy, aby składane formularze były dwustronne - oświadczenie na jednej, a pouczenie na drugiej stronie.

Dokumenty potrzebne do rejestracji oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy:

 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy... wraz z pouczeniem
 • wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego w przypadku prowadzenia działalności rolniczej,
 • dowód osobisty w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ani rolniczej. 

Rejestrując oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy  obywatelowi Republiki Armeni, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy pracodawca powinien wskazać  zawód zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy opublikowaną w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145), np.:

 • Zbieracz/ka pieczarek --> Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Pomoc w gospodarstwie --> Pomocniczy robotnik polowy lub Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt lub Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym (należy wybrać właściwe ze względu na rodzaj wykonywanej pracy)
 • Pracownik fizyczny --> w zależności od sekcji PKD prowadzonej działalności

Powyższe wymogi obowiązują od 2 stycznia 2012 r.

Zatrudnianie cudzoziemców na okres przekraczający 6 miesięcy wymaga uzyskania zezwolenia na pracę w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

 Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EUG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Podmiot musi uzyskać informację starosty, właściwego ze względu na główne miejsce  wykonywania pracy przez cudzoziemca, o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec oraz Wniosek o wydanie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracyW przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

PUP w Siedlcach, w imieniu starosty, wydaje informację w terminie:

 • nie dłuższym niż 14 dni (zmiana od 1 maja 2014 r.) od dnia złożenia oferty pracy, w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
 • nie dłuższym niż 21 dni (zmiana od 1 maja 2014 r.) od dnia złożenia oferty pracy, w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zezwolenia na pracę cudzoziemców - wykaz zawodów nie wymagających uzyskania informacji starosty.

Od 9.02.2016 r. obowiązuje nowy wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty (załącznik do Rozporządzenia nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego).

Wykaz zawodów
1. 833101 Kierowca autobusu
2. 833202 Kierowca ciągnika siodłowego


Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce i zasady udzielania zezwolenia na pracę
publikowane są na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.


  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców [ 8 ]
Zgłoszenie krajowej oferty pracy Zgłoszenie krajowej oferty pracy 2017-05-23 08:09:52 154.5KB pobierz
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy 2016-05-17 12:59:13 299.81KB pobierz
Rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego Rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego 2016-02-11 12:40:30 190.23KB pobierz
Wniosek o wydanie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy Wniosek o wydanie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy 2016-10-31 08:08:53 29.5KB pobierz
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy... wraz z pouczeniem Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy... wraz z pouczeniem 2016-06-07 13:45:30 109.17KB pobierz
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy... wraz z pouczeniem Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy... wraz z pouczeniem 2016-06-07 13:48:05 65.5KB pobierz
Ulotka MPiPS - krótkoterminowa praca w Polsce Ulotka MPiPS - krótkoterminowa praca w Polsce 2013-02-28 14:22:08 16.21MB pobierz
Ulotka MPiPS Ulotka MPiPS 2013-01-04 15:44:02 8.94MB pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Mariola Zaliwska 2017-07-06 08:46
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl