uzyskaj hasło

Wyposażenie stanowiska pracy

Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu może otrzymać pracodawca, który:

  • złoży stosowny wniosek - wzór wniosku Wn-W stanowi załącznik do rozporządzenia MPiPS z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  • nie zalega z opłacaniem należności na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
  • spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2015, poz. 93).

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej może otrzymać pracodawca, który:

  • złoży stosowny wniosek Wn-W wraz z załącznikami w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu,
  • nie zalega z opłacaniem należności na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
  • spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 93).

Szczegółowe warunki dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej określa Regulamin w sprawie zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Wysokość środków nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

  • zwrot kosztów następuje na podstawie umowy zawartej z pracodawcą,
  • zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy,
  • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy obejmuje koszty zakupu lub wytworzenia środków trwałych stanowiących wyposażenie związane z przystosowaniem stanowiska w celu umożliwienia wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego powierzonych czynności na poziomie porównywalnym z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnosprawnego.

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy.

Wypłacona refundacja jest przyznawana jako pomoc de minimis.

Uwaga !!!
Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP w Siedlcach środków finansowych z PFRON.

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Beata Demiańczuk 2016-06-16 11:46
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl