uzyskaj hasło

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Jakie prawa ma bezrobotny?

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy, masz prawo do:

 • korzystania z pośrednictwa pracy w celu otrzymania pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania z poradnictwa zawodowego,
 • korzystania z usług EURES, tj. europejskich służb zatrudnienia w zakresie pośrednictwa i doradztwa zawodowego,
 • przesunięcia terminu wizyty maksymalnie o 10 dni kalendarzowych w ciągu roku, w ramach tzw. braku gotowości;
 • ubiegania się o udział w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy, jak również korzystania z innych form i instrumentów wsparcia, takich jak: staż, bony, przygotowanie zawodowe dorosłych, jednorazowe środki lub pożyczkana na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne;
 • ubiegania się o skierowanie do pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub doposażenia miejsca pracy,
 • ubiegania się o inne finansowe formy wsparcia, takie jak: stypendium na kontynuowanie nauki, dofinansowanie do studiów podyplomowych, refundacja kosztów opieki nad każdym dzieckiem do lat 7, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, dodatek aktywizacyjny, jeżeli spełnisz określone warunki;
 • otrzymania zasiłku dla bezrobotnych  na zasadach określonych w ustawie,
 • otrzymania stypendium w okresie szkolenia, odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
 • otrzymania dodatku aktywizacyjnego w przypadku podjęcia pracy w okresie pobierania zasiłku,
 • bezpłatnej opieki zdrowotnej, pod warunkiem,  że nie istnieje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy, do Twoich obowiązków należy:

 • zgłaszanie się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym, w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia zatrudnienia, przy czym w przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym wyznaczony termin nie może przekraczać 90 dni;
 • przyjmowanie propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd (np. szkolenia, stażu);
 • powiadomienie powiatowego urzędu pracy w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa w wyznaczonym terminie, usprawiedliwieniem nieobecności może być zwolnienie lekarskie, zaświadczenie od pracodawcy o rozmowie kwalifikacyjnej;
 • uczestniczenie w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formie pomocy określonej w ustawie, przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;
 • poddanie się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy;
 • zawiadomienie w ciągu 7 dni powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (umowa-zlecenie, umowa o dzieło), bez względu na wysokość wynagrodzenia lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku - niezgłoszenie tego faktu podlega karze grzywny;
 • powiadomienie właściwego powiatowego urzędu pracy o każdej zmianie miejsca zameldowania lub pobytu i zgłoszenie się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
 • dostarczanie do powiatowego urzędu pracy zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach;
 • powiadomienie powiatowego urzędu pracy o udziale w szkoleniu bez skierowania starosty, finansowanym z publicznych środków wspólnotowych i krajowych, organizowanym przez inny podmiot niż urząd, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia;
 • zawiadomienie urzędu o pobycie za granicą lub o innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia (okres ten łącznie nie może przekroczyć 10 dni w jednym roku kalendarzowym);
 • składanie lub przesyłanie urzędowi pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od uzyskania przychodów;
 • zwrot kwoty nienależnie pobranego świadczenia (zasiłku, stypendium) wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji;
 • bezzwłoczny zwrot pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku wykorzystania jej na cele inne niż określone w umowie;
 • zwrot kwoty na finansowanie studiów podyplomowych, jeżeli zostały one przerwane z winy bezrobotnego;
 • zwrot kosztów szkolenia, jeżeli nie zostało ono ukończone z winy bezrobotnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
 • zwrot kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, z wyjątkiem przypadku, gdy powodem przerwania programu przygotowania zawodowego dorosłych lub nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego, sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.)
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Obowiązki bezrobotnego [ 2 ]
Oświadczenie o podjęciu pracy lub rozpoczęciu działalności gospodarczej Oświadczenie o podjęciu pracy lub rozpoczęciu działalności gospodarczej 2017-03-01 13:54:55 172.81KB pobierz
Oświadczenie o podjęciu pracy lub rozpoczęciu działalności gospodarczej Oświadczenie o podjęciu pracy lub rozpoczęciu działalności gospodarczej 2017-03-01 13:54:07 31.5KB pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Beata Demiańczuk 2016-06-07 20:48
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl