uzyskaj hasło

Profilowanie pomocy dla bezrobotnych

Powiatowy urząd pracy niezwłocznie po Twojej rejestracji jako osoba bezrobotna zobowiązany jest ustalić Ci profil pomocy, który zawierać będzie właściwy, ze względu na Twoje potrzeby, zakres form pomocy.


Przy ustalaniu profilu urząd dokonuje analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę:

 • oddalenie od rynku pracy, czyli czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy, w szczególności:
  • wiek,
  • płeć,
  • poziom wykształcenia,
  • umiejętności,
  • uprawnienia,
  • doświadczenie zawodowe,
  • czas pozostawania bez pracy,
  • miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy,
  • dostępność do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy i pracodawcami;
 • gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy, czyli czynniki wskazujące na potrzebę i chęć do podjęcia pracy, w szczególności:
  • zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy,
  • gotowość do dostosowania się do wymagań rynku pracy,
  • dyspozycyjność,
  • powody skłaniające do podjęcia pracy,
  • powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy,
  • dotychczasowa oraz aktualna gotowość do współpracy z powiatowym urzędem pracy, innymi instytucjami rynku pracy lub pracodawcami.

Urząd pracy może ustanowić jeden z trzech profili pomocy:

 • profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub takie formy pomocy, jak: szkolenia, finansowanie kosztów egzaminów i licencji,zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,bony;
 • profil pomocy II – wszystkie usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja;
 • profil pomocy III - Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowane do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prwne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

Za pomocą jakich narzędzi powiatowy urząd pracy ustala profil pomocy?

Powiatowy urząd pracy informacje niezbędne do określenie profilu pomocy uzyskuje z danych dostępnych w Twojej karcie rejestracyjnej oraz z wywiadu, który przeprowadzi z Tobą doradca klienta. Następnie pozyskane informacje przetwarza, wykorzystując narzędzie do profilowania pomocy dla bezrobotnych.

Po ustaleniu profilu pomocy doradca klienta poinformuje Cię, jakimi formami pomocy możesz zostać objęty, w ramach ustalonego dla Ciebie profilu.

Indywidualny plan działania

Indywidualny plan działania zostanie przygotowany z Twoim udziałem nie później niż w terminie 60 dni od dnia określenia profilu pomocy.

Indywidualny plan działania (IPD) będzie określał w szczegolności:

 • działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie;
 • działania planowane do samodzielnej realizacji w celu poszukiwania pracy;
 • planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
 • formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym lub innym pracownikiem urzędu pracy;
 • termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

Pomoc przewidziana w ramach określonego profilu pomocy realizowana będzie na podstawie przygotowanego z Twoim udziałem indywidualnego planu działania, w okresie nie dłuższym niż:

 • 180 dni dla profilu I,
 • 540 dni dla profilu II,
 • 720 dni dla profilu III.

W okresie realizacji indywidualnego planu działania urząd pracy, co najmniej raz na 60 dni, będzie się z Tobą kontaktował w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji przewidzianych dla Ciebie działań. Kontakt ten może być realizowany w formie spotkania, rozmowy telefonicznej albo wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową.

Przydatne informacje

Powiatowy urząd pracy może ponownie ustalić profil pomocy dla osoby bezrobotnej w sytuacji, gdy:

 • w trakcie realizacji działań przewidzianych w ramach indywidualnego planu działania nastąpi zmiana sytuacji bezrobotnego, uznana przez urząd lub zainteresowanego za uzasadnioną przyczynę do ustalenia nowego profilu pomocy;
 • w wyniku realizacji indywidualnego planu działania nie udało się doprowadzić bezrobotnego do podjęcia pracy w wyznaczonym okresie.

Podstawa prawna

Art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 631)

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Beata Demiańczuk 2016-06-07 20:49
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl